دانلود آهنگ یاس شیخ حیله گر

دانلود آهنگ یاس به نام شیخ حیله گر

Download Music YasSheikhe Hilegar

دانلود آهنگ یاس شیخ حیله گر

دانلود آهنگ یاس شیخ حیله گر با لینک مستقیم و پخش آنلاین

خانه » یاس » دانلود آهنگ یاس شیخ حیله گر

تلگرام فضا 2 موزیک اینستاگرام فضا 2 موزیک

پخش آنلاین آهنگ

دانلود آهنگ های یاس

موزیک پیشنهادی دانلود آهنگ یاس چه روزای سختی رفتدانلود آهنگ یاس چه روزای سختی رفت

متن آهنگ یاس شیخ حیله گر

─────────────────────

چــــــــیست فــــرق آدمـــی بـــا جانــــور…؟
تا کـــــه مینـــــازد به خــــــود از آن بـشر…! 
آدمـــــی راگـــــر نبــــود ایـــــن امـــــــتیاز…
بــــــود بــــیش از جانــــــورغـــرق نـــــیاز…!
هســــتایــــن نیــــروی مـــمتاز بـــــــــشر
عقــــــل دور انــــــدیش و آینــــدهنگـــــر…؟
در شـــــگفتممــــن چـــــرا ایــن بــرتری…؟
گشــــته در او مایــــــه وحـــــشلیگــــری…!
در طــــــبیعتبــــــی گــــمان هـــر جانــــــور
هســــت در هنـــگام سیری بی خطــــــر…!
مــــن نـــــمیدانـــــــم – نـــــمی دانــــم…
چرا نوع بشر وقت سیری می شود خون خوارتر…؟!
بـــــــــــــــر مـــــیــــــانجنــــگـــل دور و دراز
هـــــــــیچ حیوان دیده ای هم جــنس باز…؟!
هـــــــــیچشــــــیری دیده ای در بیشـــه زار
جـــــــــمع شــــیران را کـــشد بالای دار…؟!
هـــــــــیچگــــــــــرگی بوده که از بحــر مقام
گـــــــــــرگ ها را کرده باشد قتــلعــام…؟!
هـــــــــیچمـــــــــــاری دیده ای با زهــر خود
کشــــــته ها بـــــــرپا کند در شــهرخود…؟!
هـــــــــیچمیـــــــــمون ساخته بمب اتــم..!
تــــــا کـــه هستی را کند از صحنه گـــم…؟!
دیدهاید……؟؟؟
دیـــــــــــــدهای هــــــــرگز الاغـــــــی بارور 
مــــــــــــینگــــــــذارد کار زیر پای خـــر…؟!
هــــــــــــــــــیچ اسبی دیده ای غـــیبت کند
یـــــا بهاســــــــــب دیگــــری تهمت زند…؟!
هــــــــــــیچ خرسی آتــــش افروزی کن…؟!
یـــــاگــــــــــرازی خــانمان ســوزی کند…؟!
هــــــــــــیچ گاوی رو دیده اید که از اعـــــتیاد 
داده گــــاو و گــــــاوداری را بهبـــــــــــاد…؟!
پسچرا……؟؟؟
پــــــسچـــــــــرا انسان با عقـــل و خـــــــرد
آبــــــــــروی دام و دد رامــــــــی بـــــرد…؟!
پــــــس بــــــــــود دیـــــــــــــوانه بـــی آزارتر
زان که محــــروماست از عقل بـــــــشر…؟!
مولوی…….
مــــــــــــــــولویاستاد حکمت در جــــــــهان
کــــــــرده بس این نکته را شیرین – بــیان…؟!
آزمــــــودمعقـــــــــــل دور اندیــــــــش را…
بــــــــد از این دیوانه ســــــــازد خویشرا…؟!
زیــــن سبب آنکــس که می نوشد شراب…
تا شــود لایــعقل و مســــت و خــــــراب…؟!
چــــــونشــــود از عقـــــل حیلت بی خبــر…
پس شرف دارد ……
پس شـــــرف دارد به شــــیخ حــیله گــر…؟!
پس شـــــرف داردبه شــــیخ حــیله گــر…؟

─────────────────────

آهنگ یاس شیخ حیله گر

ارسال نظر شما در مورد آهنگ

0 نظر
نظری برای این آهنگ ارسال نشده، شما اولین نظر باشید